polyposis - Translation into Romanian - examples English | Reverso Context

Rectal cancer hereditary,

Mutations in the APC gene cause both classic and attenuated familial adenomatous polyposis.

Mutaţii la nivelul genei APC cauza atât polipoză clasic şi atenuate adenomatoasă familială. Tumorile desmoide pot apărea la persoanele care au antecedente de polipoză coli, un sindrom ereditar de cancer de colon. Familial adenomatous polyposis can have different inheritance patterns.

Some people have a variant of the disorder, called attenuated familial adenomatous polyposis, in which polyp growth is delayed. Unii oameni au o variantă de tulburare, numit atenuat familială polipoză adenomatoasă, în care creşterea polipul este întârziată.

ulei de cod mollers pareri

What genes are related to familial adenomatous polyposis? Ce gene sunt legate de polipoză adenomatoasă familială? Hereditary disorders, like Lynch syndrome, polyposis, etc. When familial adenomatous polyposis results from mutations in the MUTYH gene, it is inherited in an autosomal recessive pattern, which means both copies of the gene in each cell have mutations.

Când familială rezultate polipoză adenomatoasă din mutatii ale genei MUTYH, este moştenit într-un model autosomal recesiv, ceea ce înseamnă că ambele copii ale genei în fiecare celulă au mutaţii.

Ai fost blocat(ă) temporar

Fewer than polyps typically develop, rather than hundreds or thousands. The autosomal recessive type of this disorder is caused by mutations in a different gene than the classic and attenuated types of familial adenomatous polyposis. Mai puţin de polipi dezvolta de obicei, mai degrabă decât de sute sau mii de.

Когда боль ненадолго ослабела, они немного поговорили в машине. И Орел, и Николь знали без всяких слов, что следующий приступ будет для нее Они вступили внутрь другого экспозиционного района Модуля Познания.

Tipul autozomal recesiva de această tulburare este cauzata de mutatii intr-o gena diferit de tipurile clasice şi atenuate de polipoză adenomatoasă familială. People rectal cancer hereditary the classic type of familial adenomatous polyposis may begin to develop multiple noncancerous benign growths polyps in the colon as early as their teenage years.

Oamenii cu tipul clasic de polipoză adenomatoasă familială poate începe să se dezvolte mai multe benign benign creşteri polipi în colon cât mai curând anii adolescentei.

program colo vada plus forum

In people with classic familial adenomatous polyposis, the number of polyps increases with age, and hundreds to thousands of polyps can develop in the colon. La persoanele cu clasic polipoză adenomatoasă familială, creşterea numărului de polipi cu vârsta, şi sute de mii de polipi se pot dezvolta in colon.

k l kurdu yumurtas

Familial adenomatous polyposis: A condition that rectal cancer hereditary the growth of colon polyps non cancerous growths that can develop into cancer if left untreated Polipoză adenomatoasă familială: O afecțiune care implică creșterea polipilor colonului creșteri non-canceroase care se pot dezvolta rectal cancer hereditary cancer atunci când sunt lăsate netratate.

These mutations affect the rectal cancer hereditary of the cell to maintain normal growth and function. Cell overgrowth resulting from mutations in the APC gene leads to the colon polyps seen in familial adenomatous polyposis.

Aceste mutaţii afectează capacitatea celulelor de a menţine normale de creştere şi funcţia. The cause of Pouchitis is still not entirely clear, but it almost always occurs in patients with ulcerative rectal cancer hereditary or another form of colitis, and sometimes in those with familial adenomatous polyposis, a genetic condition in which many polyps form in the colon.

  • Metastatic cancer hereditary
  • Aqua detox pareri

Cauza diverticulitei nu este încă pe deplin clară, dar ea apare foarte frecvent la pacienții cu colită ulcerativă sau o altă formă de colită, şi, uneori, la cei cu polipoză adenomatoasă familială, afecţiune genetică în care se formează mulţi polipi în colon. Are there screening tests that can allow early diagnosis?

RADU IRINA - Referințe bibliografice Google Academic

A: There are rare hereditary forms, such as familial adenomatous polyposis FAP and non-polypoid colorectal cancer hereditary HNPCC that may be a predisposition to colorectal cancer.

Există teste de screening care pot permite diagnosticarea precoce? R: Există forme ereditare rare, cum ar fi polipoza adenomatoasă familială FAP și cancerul colorectal rectal cancer hereditary ereditar HNPCCcare poate fi o predispoziție la cancerul colorectal.

Mutaţii la nivelul genei APC cauza atât polipoză clasic şi atenuate adenomatoasă familială. Colorectal cancer genes involved S- a arătat că celecoxibul reduce numărul şi dimensiunea polipilor adenomatoşi colorectali. The Committee for Medicinal Products for Human Use CHMP decided that Onsenal's benefits are greater than its risks for the reduction of the number of adenomatous intestinal polyps in FAP as an adjunct to surgery and further endoscopic surveillance. Comitetul pentru produse medicamentoase de uz uman CHMP a hotărât că beneficiile Onsenal sunt mai mari decât riscurile sale în reducerea numărului de polipi adenomatoşi intestinali la pacienţii cu PAF, ca tratament adjuvant al tratamentului chirurgical şi al supravegherii endoscopice ulterioare. Familial rectal cancer hereditary polyposis can have different inheritance patterns.

In both classic familial adenomatous polyposis and its attenuated variant, benign and malignant tumors are sometimes found in other places in the body, including the duodenum a section of the small intestinestomach, bones, skin, and other tissues. În ambele clasic polipoza adenomatoasă familială şi varianta sa atenuat, tumori benigne şi maligne sunt, uneori, găsite în alte locuri din organism, inclusiv duoden o secţiune a intestinului subtirestomac, oase, piele, şi alte ţesuturi.

Publicaţii

This suspicion occurs in case of chronic cough, repeated pulmonary infections, steatorrhea, nasal polyposis different from adenoidsfailure to thrive, liver disease, etc. Aceasta suspiciune apare in cazul unor infectii pulmonare, steatoree, polipoza nazala diferita de adenoiditadeficit ponderal, sunt pailoame periculoase etc.

Pouchitis is inflammation of the ileal pouch, which is created in the management of patients with ulcerative colitis, indeterminate colitis, familial adenomatous polyposis or other colitides.

Diverticulita este o inflamaţie a diverticulului, care apare în urma tratamentului pacienţilor cu colită ulcerativă, colită nedeterminată, polipoză adenomatoasă familială şi altele.

polyposis - Translation into Romanian - examples English | Reverso Context

A milder type of familial adenomatous polyposis, called autosomal recessive familial adenomatous polyposis, has also been identified. Un tip mai blande de polipoză adenomatoasă familială, numit autozomal recesiva familială polipoză adenomatoasă, De asemenea, a fost identificat.

a scăpat rapid de recenziile papilomelor

Possibly inappropriate content Unlock Examples are used only to help you translate the word or expression searched in various contexts.

They are not selected or validated by us and can contain inappropriate terms or ideas. Please report examples to be edited or not to be displayed.

Colorectal cancer genes involved, Schistosomiasis freshwater snails

Rude or colloquial translations are usually marked in red or orange. Register to see more examples It's simple and it's free No rectal cancer hereditary found for this meaning.

cum se disting papulele negilor

Suggest an example.